Ons aanbod is alleen bestemd voor bedrijven en commerciële ondernemingen Gratis verzending vanaf 200,00€ Meer dan 8.000 artikelen in het assortiment
360°-3D Individuele 3D Configurator
3D-Regal-Konfigurator
Beliebte Suchanfragen
In Kategorien stöbern

Gegevensbescherming

NL
EN

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Naam en adres van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking
 3. Cookies
 4. Verzameling van algemene gegevens en informatie
 5. Sociale Media
 6. Inkoop op onze website
 7. Registratie op onze website
 8. Abonnement op onze nieuwsbrief
 9. Nieuwsbrief
 10. Contactmogelijkheid via de website
 11. Catalogus aanvragen
 12. De doorgeven van gegevens
 13. Gegevensoverdracht naar het buitenland
 14. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens
 15. Rechten van betrokkenen
 16. Wettelijke basis voor verwerking
 17. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verantwoordelijke of een derde partij
 18. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard
 19. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens: noodzakelijk voor het sluiten van het contract: Verplichting van de betrokkenen om persoonsgegevens te verstrekken: mogelijke gevolgen van het niet verstrekken ervan
 20. Bestaan van een automatische besluitvorming
 21. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

De privacyverklaring van Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG is gebaseerd op de begrippen die door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen zijn gebruikt op het moment dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd uitgevaardigd. Onze privacyverklaring moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te waarborgen, willen we de gebruikte begrippen vooraf uitleggen.

We gebruiken onder andere de volgende begrippen in deze privacyverklaring:

a) Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer kenmerken die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene
Onder betrokkene wordt iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan wiens persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

c) Verwerking
Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, ordenen, bewaren, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzenden, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, verwijderen of vernietigen van gegevens.

d) Beperking van de verwerking
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

e) Profilering
Profilering is elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering
Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en is onderworpen aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke
De verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens. Als de doeleinden en middelen voor deze verwerking worden gespecificeerd door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

h) Verwerker
De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

(i) Ontvanger
De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van de lidstaten gelden echter niet als ontvangers.

(j) Derde partij
Een derde partij is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming
Toestemming is elke vrije, specifieke en geïnformeerde uiting van de wil van de betrokkene op geïnformeerde en ondubbelzinnige wijze, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene zijn instemming met de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens kenbaar maakt.

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Zum Dümpel 22
59846 Sundern

E-mail: info(at)schulte-lagertechnik.nl
Website: schulte-onlineshop.nl

De website van Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser worden gearchiveerd en opgeslagen op een computersysteem.

Veel websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatiecode van de cookie. Hij bestaat uit een reeks karakters waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG de gebruikers van deze website meer gebruikersvriendelijke diensten aanbieden, die zonder het opslaan van cookies niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in het belang van de gebruiker. Cookies stellen ons in staat om, zoals reeds vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website te vergemakkelijken. Zo hoeft de gebruiker van een website die gebruik maakt van cookies niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, aangezien dit gebeurt door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagen in de webshop. Via een cookie onthoudt de webshop de artikelen die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het opslaan van cookies door onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het opslaan van cookies. Bovendien kunnen reeds opgeslagen cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Instructies en meer informatie daarover vindt u in de helprubrieken van de internetbrowser. Als de betrokkene het opslaan van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunnen worden gebruikt.

De website van Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG verzamelt bij elke oproep van de website door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: de (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het door het systeem gebruikte besturingssysteem, (3) de website waarmee het gebruikte systeem op onze website terechtkomt (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die met een gebruikt systeem naar onze website verwijzen, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het gebruikte systeem en (8) overige vergelijkbare gegevens die aanvallen op onze informatietechnologische systemen moeten voorkomen.

Deze informatie is nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze informatietechnologische systemen en de technologie van onze website te garanderen en (4) de rechtshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor vervolging in geval van een cyberaanval. Deze verzamelde gegevens en informatie worden daarom enerzijds statistisch geanalyseerd door Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG en anderzijds met het doel de gegevensbescherming en -beveiliging in ons bedrijf te verhogen, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te garanderen. De gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonsgegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

Usercentrics

Deze website maakt gebruik van de trackingtechnologieën van derden om haar diensten aan te bieden, ze voortdurend te verbeteren en advertenties weer te geven die zijn afgestemd op de interesses van de gebruikers. Ik ga hiermee akkoord en kan mijn toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken of wijzigen.

Verwerkend bedrijf
Usercentrics GmbH
Sendlinger Str. 7, 80331 München, Duitsland

Doel van de gegevensverwerking

In deze lijst worden de doeleinden van de gegevensverzameling en -verwerking uiteengezet. Een toestemming is alleen geldig voor de genoemde doeleinden. De verzamelde gegevens kunnen niet worden gebruikt of opgeslagen voor andere doeleinden dan de hieronder genoemde.

 • Naleving van wettelijke verplichtingen
 • Opslag van de toestemming

Gebruikte technologieën

 • Lokale opslag
 • Cookies vrijgeven

Verzamelde gegevens

Deze lijst bevat alle (persoons)gegevens die tijdens of door het gebruik van de dienst worden verzameld

 • Informatie over het apparaat
 • Browserinformatie
 • Geanonimiseerd IP-adres
 • Opt-in- en opt-out-gegevens
 • Datum en tijdstip van het bezoek
 • Aanvraag URL's van de website
 • Pad van de website
 • Geografische ligging

Rechtsgrond

Hieronder wordt de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vereist door artikel 6 I 1 AVG vermeld.

 • Art. 6 lid 1 zin 1 punt c AVG
Plaats van verwerking

Europese Unie (toestemmingsdatabank bevindt zich in België)

Bewaartermijn

De bewaartermijn is de periode waarin de verzamelde gegevens worden opgeslagen voor verwerking. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden. De toestemmingsgegevens (toestemming en intrekking van de toestemming) worden drie jaar lang bewaard. De gegevens worden dan onmiddellijk verwijderd of op verzoek doorgegeven aan de verantwoordelijke persoon in de vorm van een gegevensexport.

Gegevensontvanger
 • Usercentrics GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkende bedrijf

Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkende bedrijf. datenschutz@usercentrics.com

Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen: https://usercentrics.com/privacy-policy/

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS) of Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "Cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken (zie ook cijfer 3). De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (zie inleiding bij cijfer 4) wordt in de regel naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. In het geval dat de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). U kunt het verzamelen door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Een opt-out-cookie is ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze site bezoekt: Google Analytics uitschakelen Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u terecht op www.google.com/analytics/terms/de.html of www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "anonymizeIp" om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogenaamd IP-masking) te garanderen.

Google Tag Manager Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketeers websitetags via een interface kunnen beheren. De tool zelf (die de tags implementeert) is een cookieloos domein dat geen persoonsgegevens verzamelt. De tool zorgt ervoor dat andere tags worden geactiveerd, die op hun beurt wel gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager verschaft zich geen toegang tot deze gegevens. Wanneer op domein- of cookieniveau een deactivering plaatsvindt, blijft deze voor alle trackingtags bestaan die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd.

Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van het online reclameprogramma Google AdWords alsmede van de webanalysedienst Google Analytics en in het kader hiervan van Conversion-Tracking en Remarketing. Het gaat daarbij om diensten van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS) of Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) ("Google"). De gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, letter f AVG (gerechtvaardigd belang). Google gebruikt de DoubleClick-cookie op websites van het Google reclamenetwerk en bij bepaalde Google-diensten om AdWords-klanten en uitgevers te helpen om advertenties op het web aan te bieden en te beheren. Wanneer u een website opent en een weergave opent via een website van het Google advertentienetwerk of daarop klikt, wordt eventueel een DoubleClick-cookie in uw browser geplaatst. De DoubleClick cookie-identificatiecode die aan uw browser is toegewezen, is dezelfde die wordt gebruikt wanneer u websites bezoekt die DoubleClick-advertentieprogramma's gebruiken. Als uw browser al over een DoubleClick-cookie beschikt, wordt er niet nog een DoubleClick-cookie geplaatst. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om het gebruik van de website met betrekking tot de weer te geven advertenties te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten en advertenties voor de exploitant van de website op te stellen en om verdere diensten te verlenen in verband met het gebruik van de website en het internet. Ook zal Google deze informatie eventueel doorgeven aan derden, indien dit wettelijk voorgeschreven is of wanneer derden deze gegevens in opdracht van Google bewerken. Op grond van de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die met behulp van deze tool door Google worden verzameld en informeren u daarom op basis van onze kennis: door de integratie van DoubleClick ontvangt Google (behalve de algemene gegevens uit het gebruik van de website volgens de inleiding bij cijfer 4) de informatie dat u het desbetreffende deel van onze website heeft opgeroepen of een advertentie van ons heeft aangeklikt. Wanneer u bij een dienst van Google geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw account linken. Zelfs wanneer u niet bij Google geregistreerd bent of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres achterhaalt en opslaat. Meer informatie over het gebruik van DoubleClick-cookies in combinatie met het advertentieprogramma van DoubleClick kunt u vinden in de veelgestelde vragen bij de privacybescherming van DoubleClick. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van de DoubleClick-cookie en deze via de volgende link deactiveren. Daarnaast maakt deze website gebruik van het Google-programma voor interessegerelateerde advertenties, het zogenaamde Google Remarketing. Derden, waaronder Google, plaatsen advertenties op websites op het internet en maken gebruik van cookies die voor dit doel worden opgeslagen, gebaseerd op eerdere bezoeken van een gebruiker aan deze website. Gebruikers die niet willen dat er interessegerelateerde advertenties worden getoond, kunnen de Google Remarketing Tracking-cookie eenvoudig deactiveren via hun internetbrowser onder Gebruikersinstellingen. Ook kunt u het gebruik van cookies door Google voor dit doel deactiveren, als u hiervoor de site opent. Meer informatie over de bepalingen van Google kunt u hier vinden: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Google Consent Mode

We hechten veel belang aan gegevensbescherming en daarom gebruiken we de toestemmingsmodus van Google op onze website. Google Consent Mode is geïmplementeerd in de Consent Manager en volgens Google worden er geen persoonlijke gegevens verzonden zonder toestemming.

HubSpot

Onze website maakt gebruik van HubSpot, een software van HubSpot Inc. (25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 VS). Deze software wordt gebruikt op het de gebied van de zogenaamde inbound marketing en helpt ons onder meer met behulp van statistische analyses en evaluatie van het vastgelegde gebruikersgedrag om onze marketingstrategie beter te coördineren en te optimaliseren. Hiervoor worden cookies (zie hiervoor) gebruikt waarmee uw gebruik van onze website en websites van derden kan worden geregistreerd en vervolgens geanalyseerd. U kunt het opslaan van cookies op elk moment weigeren door de betreffende instelling van uw browsersoftware te selecteren en u kunt de reeds opgeslagen cookies verwijderen (zie ook cijfer 3). Houd er rekening mee dat u door het blokkeren van cookies mogelijk niet alle services van onze website volledig kunt benutten. Door de analyses van de gegevens over het gebruiksgedrag (zie ook inleiding bij cijfer 4) kunnen conclusies worden getrokken over uw interesses en kunt u worden ingedeeld bij een bepaald klantensegment. Deze informatie wordt in de software eventueel gekoppeld aan andere gegevens over uw persoon, bijvoorbeeld uw contactgegevens, en zo kunnen wij via de adressen waarover wij beschikken contact met u opnemen om u attent te maken op bepaalde producten. De gegevens worden opgeslagen op servers van HubSpot in de VS en door HubSpot eventueel ook doorgegeven aan derden. Meer informatie kunt u vinden in de privacyrichtlijnen van HubSpot Inc. op https://www.hubspot.de/data-privacy/gdpr/hubspot-product-playbook en op http://www.hubspot.com/privacy-policy.

MouseFlow

Deze website maakt gebruik van Mouseflow, een webanalysetool van Mouseflow ApS (Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken). De gegevens worden verwerkt ten behoeve van de analyse van deze website en haar bezoekers. Daarvoor worden gegevens uit het gebruik van de website (zie inleiding bij cijfer 4) voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De webanalysetool Mouseflow registreert willekeurig geselecteerde afzonderlijke bezoeken (uitsluitend met geanonimiseerd IP-adres). Hierbij ontstaat een verslag van de muisbewegingen en klikken met als doel afzonderlijke websitebezoeken steekproefsgewijs af te spelen en hiervan potentiële verbeteringen voor de website af te leiden. De via Mouseflow verzamelde gegevens worden zonder de apart verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet met persoonsgegevens over de houder van het pseudoniem samengevoegd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) f) AVG op basis van het gerechtvaardigde belang bij een rechtstreekse klantcommunicatie en een op de behoeften afgestemde vormgeving van de website. U heeft het recht om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen deze op art. 6 (1) f AVG gebaseerde verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn. Hiervoor kunt u de registratie op alle websites die Mouseflow gebruiken voor de door u gebruikte browser via de volgende link deactiveren: https://mouseflow.de/opt-out

Trusted Shops

Voor de weergave van ons Trusted Shops-keurmerk en de eventueel verzamelde beoordelingen alsmede voor het aanbieden van Trusted Shops-producten aan kopers na een bestelling is in deze website de Trusted Shops Trustbadge opgenomen. Dit dient ter uitoefening van onze gerechtigde belangen zoals deze voortvloeien uit een afweging van belangen voor een optimale marketing van ons aanbod conform 6 lid 1 zin 1 letter f AVG. De Trustbadge en de daarmee verworven diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. Bij de opening van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd server-logfile op, dat bijv. uw IP-adres, datum en tijd van het openen, overgedragen hoeveelheid gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de opening documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en uiterlijk zeven dagen na afloop van het bezoek aan de site automatisch overschreven. Verdere persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan Trusted Shops als u hiermee heeft ingestemd, besluit om Trusted Shops producten te gebruiken na het afronden van een bestelling of als u zich al heeft geregistreerd voor gebruik. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

Unzer

Unzer slaat alleen die gegevens op die vereist zijn voor een goede werking van Unzer. Partijen verbinden zich om met betrekking tot alle gegevens die afkomstig zijn van hun zakelijke relatie alle voorschriften inzake gegevensbescherming in acht te nemen. De handelaar gaat ermee akkoord dat Unzer de stamgegevens uit de zelfregistratie van de handelaar alsmede de gegevens die betrekking hebben op de aanwezigheid van de handelaar op het internet, doorgeeft aan daartoe opgezette informatiecentra. Er wordt met name een controle uitgevoerd van uw adresgegevens en uw kredietwaardigheid. De handelaar verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat zijn klant er in het kader van het bestelproces mee instemt dat - zijn persoonsgegevens aan Unzer worden doorgegeven,- zijn persoonsgegevens door Unzer worden verwerkt en opgeslagen,- Unzer zijn persoonsgegevens doorgeeft aan de autoriteiten die nodig zijn voor de verwerking van de transactie, met name aan de betrokken kredietinstellingen, banken, creditcardinstellingen, Unzer Systems GmbH met hoofkantoor zoals aangegeven door Unzer, en - een verwerking van de persoonsgegevens ook door deze betrokkenen wordt uitgevoerd. Indien de handelaar na afloop van de overeenkomst overdracht eist van de aan Unzer verstrekte handelaars- en klantgegevens, worden de gegevens alleen verstrekt aan een handelaar die gecertificeerd is volgens de "Payment Card Industry Data Security Standards" (kortweg: PCI-DSS) of aan een door de handelaar genoemde gecertificeerde Payment Service Provider (PSP). Bij beëindiging van de contractuele relatie zal Unzer alle gegevens van de handelaar na afloop van de wettelijke (met name financiële en prudentiële) bewaartermijnen onmiddellijk verwijderen. Als de handelaar gevoelige betalingsgegevens opslaat, verwerkt of doorgeeft, dient hij dit te doen in overeenstemming met de op dat moment geldende prudentiële en wettelijke bepalingen. Indien er sprake is van een ernstig incident op het gebied van betalingsbeveiliging of de verdenking hiervan, met inbegrip van schendingen van de gegevensbescherming, is de handelaar verplicht samen te werken met Unzer, gegevensbeschermingsautoriteiten en het Openbaar Ministerie (melding van een incident, overdracht van logbestanden, vereiste informatie).

Meer informatie over Unzer kunt u vinden op https://www.unzer.com/de/ueber-unzer

De privacyverklaring van Unzer kunt u vinden op https://www.unzer.com/de/datenschutz/.

PayPal

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg) verzamelt uw persoonsgegevens als u onze websites bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Daaronder valt de volgende informatie:

 • Informatie over registratie en gebruik – Als u zich registreert om gebruik te maken van de diensten van PayPal, waarbij u een account aanmaakt, verzamelt PayPal persoonsgegevens welke nodig zijn om de door u gevraagde diensten ter beschikking te kunnen stellen. Afhankelijk van de geselecteerde diensten kan het nodig zijn dat u uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en andere gegevens voor identificatie opgeeft, om daarmee een account kunnen aanmaken. Eventueel vraagt PayPal u om meer persoonsgegevens ter beschikking te stellen, als u gebruik maakt van de diensten van PayPal.
 • Informatie over transacties en ervaringen – Als u de diensten van PayPal gebruikt of gebruik maakt van de website van PayPal, bijvoorbeeld om aankopen bij ons te doen, betalingen te ontvangen, betalingen te verwerken of geld naar vrienden en familie te sturen, verzamelt PayPal informatie over de transactie en andere informatie met betrekking tot de transactie, zoals het verzonden of gevraagde bedrag, het bedrag dat voor producten of diensten werd betaald, informatie over de handelaar, inclusief informatie over de betalingsbronnen die voor de transactie worden gebruikt, informatie over de apparatuur, technische gebruiksgegevens en locatiegegevens.
 • Persoonsgegevens van transactiedeelnemers - Wanneer u gebruik maakt van diensten van PayPal of de PayPal-websites bezoekt, verzamelt PayPal persoonsgegevens die u aan PayPal verstrekt over andere deelnemers die betrokken zijn bij de transactie.
 • Persoonsgegevens van u, wanneer u gebruik maakt van de service "Betaling zonder PayPal-account" – Bepaalde beperkte diensten zijn beschikbaar zonder dat men daarvoor bij PayPal hoeft in te loggen of een account hoeft aan te maken. Deze diensten worden ook als betaling zonder PayPal-account aangemerkt. PayPal verzamelt persoonsgegevens, informatie over gebruikte betaalinstrumenten, apparaatdetails, technische gebruikersgegevens en gegevens over de vestigingsplaats, zodat PayPal de transactie kan uitvoeren. Als u een account heeft en een betaling zonder een PayPal-account uitvoert, verzamelt PayPal informatie over de transactie en verbindt deze in het kader van de PayPal compliance- en analyseactiviteiten met uw account. Als u geen account heeft en een betaling zonder een PayPal-account uitvoert, worden alle gegevens die u ter beschikking stelt aan PayPal verzameld en opgeslagen, en worden ze gebruikt overeenkomstig deze Privacyverklaring.

De Privacyverklaring van PayPal kunt u vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE

Privacybeleid bij toepassing en gebruik van Facebook

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een onlinegemeenschap die gebruikers over het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of om de internetgemeenschap in staat te stellen om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van sociale netwerken in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via o.a. vriendschapsverzoeken.

Facebook wordt beheerd door Facebook, Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. De verwerkingsverantwoordelijke is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, als een betrokkene buiten de VS of Canada woont.

Bij elke toegang tot een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de respectievelijke Facebook-component gevraagd om een weergave van de betreffende Facebook-component van Facebook te downloaden. Een compleet overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op developers.facebook.com/docs/plugins/. Als onderdeel van dit technische proces wordt Facebook (naast de gegevens volgens de inleiding bij cijfer 4) geïnformeerd over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht, ook wanneer de betrokkene geen account bij Facebook heeft of op dat moment niet is ingelogd bij Facebook. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door uw browser direct doorgestuurd naar een server van de aanbieder (meestal in de VS) en daar opgeslagen.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elk bezoek aan onze website en voor de gehele duur van het bezoek aan onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en door Facebook toegewezen aan de respectievelijke Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de Facebook-knoppen klikt die op onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de „Vind ik leuk”-knop, of als de betrokkene een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.

Facebook ontvangt altijd informatie via de Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene bij Facebook is ingelogd en tegelijkertijd toegang heeft tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Facebook-component klikt of niet.

Voor het verzamelen en doorsturen van de gegevens naar Facebook geldt Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG samen met Facebook als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met artikel 26 AVG. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij of zij de verzending ervan verhinderen door uit te loggen bij zijn of haar Facebook-account voordat hij of zij onze website opent.

Het door Facebook gepubliceerde privacybeleid, dat beschikbaar is via de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Verder wordt daar uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er diverse applicaties beschikbaar die het mogelijk maken om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke applicaties kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

Privacybeleid bij toepassing en gebruik van Instagram

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van de dienst Instagram geïntegreerd. Instagram is een dienst die kan worden gekwalificeerd als een audiovisueel platform en stelt gebruikers in staat om foto's en video's te delen en ook om dergelijke gegevens te verspreiden in andere sociale netwerken.

De diensten van Instagram worden beheerd door Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, VS.

Bij elke toegang tot een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de respectievelijke Instagram-component gevraagd om een weergave van de betreffende Instagram-component van Instagram te downloaden. Als onderdeel van dit technische proces wordt Instagram (naast de gegevens volgens de inleiding bij cijfer 4) geïnformeerd over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht, ook wanneer de betrokkene geen account bij Instagram heeft of op dat moment niet is ingelogd bij Instagram. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door uw browser direct doorgestuurd naar een server van de aanbieder (meestal in de VS) en daar opgeslagen.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Instagram is ingelogd, herkent Instagram bij elk bezoek aan onze website en voor de gehele duur van het bezoek aan onze website welke specifieke subpagina de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Instagram-component en door Instagram toegewezen aan de respectievelijke Instagram-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de Instagram-knoppen drukt die op onze website zijn geïntegreerd, worden de daarbij verstuurde gegevens en informatie toegewezen aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram ontvangt altijd informatie via de Instagram-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene bij Instagram is ingelogd en tegelijkertijd toegang heeft tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Instagram-component klikt of niet.

Meer informatie en het geldende privacybeleid van Instagram vindt u op help.instagram.com/155833707900388 en www.instagram.com/about/legal/privacy/.

Privacybeleid bij toepassing en gebruik van YouTube

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een videoportaal op het internet waar videoclips gratis door uitgevers kunnen worden geplaatst en waar andere gebruikers ze eveneens gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. Via YouTube kunnen alle soorten video's worden gepubliceerd. Daarom zijn complete film- en televisieprogramma's, maar ook muziekvideo's, trailers of video's die door de gebruikers zelf zijn gemaakt, via het internetportaal toegankelijk.

YouTube wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Bij elke toegang tot een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de respectievelijke YouTube-component gevraagd om een weergave van de betreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op www.youtube.com/yt/about/de/. Als onderdeel van dit technische proces worden YouTube en Google geïnformeerd over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt door een subpagina met een YouTube-video op te roepen. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan de respectievelijke YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen altijd informatie via de YouTube-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene bij YouTube is ingelogd en tegelijkertijd toegang heeft tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon een YouTube-video aanklikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan YouTube wordt doorgegeven, kan hij of zij de verzending ervan verhinderen door uit te loggen bij zijn of haar YouTube-account voordat hij of zij onze website opent.

Het door YouTube gepubliceerde privacybeleid, dat beschikbaar is op www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

Privacybeleid bij toepassing en gebruik van Xing

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van Xing geïntegreerd. Xing is een op internet gebaseerd sociaal netwerk dat gebruikers in staat stelt om verbinding te maken met bestaande zakelijke contacten en om nieuwe zakelijke contacten te leggen. Individuele gebruikers kunnen een persoonlijk profiel van zichzelf aanmaken op Xing. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bedrijfsprofielen aanmaken of vacatures op Xing publiceren.

Xing wordt beheerd door XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Bij elke toegang tot een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de respectievelijke Xing-component gevraagd om een weergave van de betreffende Xing-component van Xing te downloaden. Meer informatie over de Xing-plug-ins vindt u op dev.xing.com/plugins. Als onderdeel van dit technische proces wordt Xing (naast de gegevens volgens de inleiding bij cijfer 4) geïnformeerd over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht, ook wanneer de betrokkene geen account bij Xing heeft of op dat moment niet is ingelogd bij Xing. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door uw browser direct doorgestuurd naar een server van de aanbieder en daar opgeslagen.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Xing is ingelogd, herkent Xing bij elk bezoek aan onze website en voor de gehele duur van het bezoek aan onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Xing-component en door Xing toegewezen aan de respectievelijke Xing-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de Xing-knoppen drukt die op onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de "Share"-knop, wijst Xing deze informatie toe aan de persoonlijke Xing-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.

Xing ontvangt altijd informatie via de Xing-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene bij Xing is ingelogd en tegelijkertijd toegang heeft tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Xing-component klikt of niet.

Voor het verzamelen en doorsturen van de gegevens naar Xing geldt Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG samen met Xing als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met artikel 26 AVG. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Xing wordt doorgegeven, kan hij of zij de verzending ervan verhinderen door uit te loggen bij zijn of haar Xing-account voordat hij of zij onze website opent.

Het door Xing gepubliceerde privacybeleid, dat beschikbaar is op www.xing.com/privacy, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Xing. Xing heeft ook informatie over gegevensbescherming gepubliceerd voor de XING-Share-knop op www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Privacybeleid met betrekking tot het gebruik van LinkedIn

Onze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. Aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. Bij elke toegang tot een van onze pagina's met LinkedIn-functies wordt er een verbinding met de LinkedIn-servers tot stand gebracht. LinkedIn wordt (naast de gegevens volgens de inleiding bij cijfer 4) erover geïnformeerd dat u onze website met uw IP-adres heeft bezocht, ook wanneer u geen account bij LinkedIn heeft of op dat moment niet bent ingelogd bij LinkedIn. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door uw browser direct doorgestuurd naar een server van de aanbieder (mogelijk in de VS) en daar opgeslagen. Wanneer u op de "Recommend"-knop van LinkedIn klikt en bent ingelogd bij uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website koppelen aan u en uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

Voor het verzamelen en doorsturen van de gegevens naar LinkedIn geldt Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG samen met LinkedIn als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met artikel 26 AVG.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaring van LinkedIn op: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Privacybeleid met betrekking tot het gebruik van Kununu

Door het gebruik van Kununu worden persoonsgegevens behandeld volgens de volgende principes:

 • kununu verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetten van de Bondsrepubliek Duitsland en de voorschriften inzake gegevensbescherming van de Europese Unie.
 • kununu gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend om u in staat te stellen gebruik te maken van de internetdiensten van kununu waarvoor registratie vereist is. In geen geval zal kununu uw persoonsgegevens voor reclame- of marketingdoeleinden of onbevoegd voor andere doeleinden aan derden doorgeven (bijvoorbeeld openbaar maken of versturen).
 • Niet-leden van kununu of gebruikers die niet tot uw bedrijfsaccount behoren, kunnen uw persoonsgegevens niet inzien.
 • Binnen uw bedrijfsaccount bepaalt u zelf welke van uw persoonsgegevens die u in uw profiel hebt ingevoerd, door andere kununu-gebruikers binnen uw bedrijfsaccount kunnen worden ingezien (zie paragraaf 5 over klantgegevens). Uitzonderingen hierop zijn de basisgegevens (voornaam, achternaam en e-mailadres), die de beheerder van uw bedrijfsaccount moet zien om de diensten van kununu te kunnen uitvoeren.

Meer informatie vindt u hier: privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Privacybeleid met betrekking tot het gebruik van Meta pixel

Deze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook/Meta om conversies te meten. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen. Hierdoor kan het gedrag van websitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitant van deze website; we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de Facebook Data Usage Policy (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Hierdoor kan Facebook advertenties op Facebook-pagina's en buiten Facebook plaatsen. Dit gebruik van de gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als websitebeheerder. Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Als persoonlijke gegevens worden verzameld op onze website met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 GDPR). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die gezamenlijk op ons rusten, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u uw rechten tegenover ons laat gelden, zijn wij verplicht om deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de -en.facebook.com/help/566994660333381. Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook: https://de -en.facebook.com/about/privacy/. Je kunt de remarketingfunctie "Custom Audiences" ook uitschakelen in de instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. U moet bij Facebook zijn aangemeld om dit te kunnen doen. Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Het bedrijf is gecertificeerd in overeenstemming met het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te waarborgen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

In het kader van de bestellingen verzamelen en bewaren wij voor de afhandeling van de overeenkomst met u de persoonsgegevens die u op het invoerformulier heeft ingevuld (in het bijzonder naam en e-mailadres). De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de afhandeling van de overeenkomst doorgegeven aan het transportbedrijf dat de levering uitvoert, indien dit noodzakelijk is voor het leveren van de goederen. Uw betaalgegevens worden in het kader van de betalingsafhandeling doorgegeven aan de betreffende kredietinstelling en onze betalingsdienstaanbieder, indien dit noodzakelijk is voor de betalingsafhandeling in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 punt b) AVG.

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke te registreren door het verstrekken van persoonsgegevens. De persoonsgegevens die aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, worden bepaald door het betreffende invoervenster dat voor de registratie wordt gebruikt (in het bijzonder naam en e-mailadres). De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden verzameld en bewaard om klanten een overzicht te kunnen geven van hun bestellingen en de overeenkomsten die in dit verband zijn gesloten. U geeft ons bovendien uw toestemming om de gegevens over uw geboortedatum te gebruiken voor gepersonaliseerde marketingacties in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 punt b) AVG.

Door de registratie op de website van de verwerkingsverantwoordelijke worden ook het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, de datum en het tijdstip van de registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en indien nodig de opheldering van gepleegde strafbare feiten mogelijk te maken. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de verwerkingsverantwoordelijke te beschermen. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen of het doorgeven van de gegevens ten dienste staat van strafrechtelijke vervolging in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 punt e) AVG.

Op de website van Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG worden gebruikers in de gelegenheid gesteld zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonsgegevens bij de bestelling van de nieuwsbrief aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, blijkt uit het invoervenster dat voor dit doel wordt gebruikt (in het bijzonder e-mailadres).

Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over aanbiedingen van het bedrijf. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich inschrijft om de nieuwsbrief te ontvangen. Om juridische redenen wordt een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat de betrokkene eerst heeft opgegeven voor de verzending van de nieuwsbrief via de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigings-e-mail wordt gebruikt om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief bewaren wij verder het door de internetprovider (ISP) toegekende IP-adres van het computersysteem dat door de betrokkene bij de aanmelding is gebruikt en ook de datum en het tijdstip van de aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (eventuele) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen traceren en dient derhalve om de verwerkingsverantwoordelijke rechtsbescherming te bieden.

De persoonsgegevens die tijdens de registratie voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd als dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefservice of voor de registratie, zoals het geval kan zijn als er wijzigingen zijn in het aanbod van de nieuwsbrief of als de technische voorwaarden veranderen. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan door de betrokkene te allen tijde worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die de betrokkene ons voor de verzending van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan te allen tijde worden herroepen. Om deze toestemming in te trekken, is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link opgenomen. Het is ook te allen tijde mogelijk om zich rechtstreeks op de website van de verwerkingsverantwoordelijke af te melden voor de verzending van de nieuwsbrief of om de verwerkingsverantwoordelijke op een andere manier te informeren.

Nieuwsbrief-verzendservice

Het versturen van de nieuwsbrieven vind plaats via de verzendservice HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland. De gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de verzendservice vindt u hier: http://www.hubspot.com/terms-of-service en op http://www.hubspot.com/privacy-policy. De verzendservice wordt gebruikt op basis van ons gerechtvaardigde belang volgens artikel 6 lid 1 punt f AVG en een orderverwerkingsovereenkomst in overeenstemming met artikel 28 lid 3 zin 1 AVG.

De verzendservice kan de gegevens van de ontvangers in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder link naar een gebruiker, voor het optimaliseren of verbeteren van de eigen service gebruiken, bijv. voor technische optimalisatie van de verzending en lay-out van de nieuwsbrieven of voor statistische doeleinden. De verzendservice gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrieven echter niet om deze zelf aan te schrijven of om de gegevens door te geven aan derden.

Nieuwsbrief-tracking

De nieuwsbrieven van Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG bevatten zogenaamde telpixels. Een telpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in dergelijke e-mails die in HTML-indeling worden verzonden om logboekregistratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie mogelijk van het succes of falen van online marketingcampagnes. Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG kan aan de hand van de ingebedde telpixel herkennen of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn opgeroepen. De nieuwsbrief-tracking wordt gebruikt op basis van ons gerechtvaardigde belang in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 punt f) AVG.

Dergelijke persoonsgegevens die via de telpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de belangen van de betrokkene. Betrokkenen hebben het recht om de desbetreffende toestemmingsverklaring te allen tijde te herroepen. Na een herroeping worden deze persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke verwijderd. Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG interpreteert een annulering van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

Op grond van wettelijke voorschriften bevat de website van Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf en een directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Wanneer een betrokkene per e-mail, per chat of via een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens (in het bijzonder contactgegevens) automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, worden in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 punt c) AVG opgeslagen voor de verwerking of om contact op te nemen met de betrokkene.

Op de website van Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG bestaat de mogelijkheid om een gratis catalogus aan te vragen. Welke persoonsgegevens bij de bestelling van de nieuwsbrief aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, blijkt uit het invoervenster dat voor dit doel wordt gebruikt (in het bijzonder naam en e-mailadres). De door ons verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt om de catalogus te bezorgen en worden met het oog hierop doorgegeven aan het transportbedrijf dat de levering uitvoert.

Behalve de ontvangers die in deze privacyverklaring al zijn vermeld, worden de persoonsgegevens uitsluitend doorgegeven aan geselecteerde dienstverleners en uitsluitend in de mate die vereist is voor het beschikbaar stellen van de dienst. Het gaat daarbij met name om dienstverleners op het vlak van computer-/IT-toepassingen, hostingproviders, reclamebureaus, juridisch advies, incasso, drukkerijen, bedrijven voor gegevensverwijdering.

Daarnaast kunnen uw gegevens met name worden doorgegeven aan overheidsinstanties, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn of wanneer dit noodzakelijk is voor het vrijwaren van onze rechten, met name voor het instellen van vorderingen uit de overeenkomst met u. Gegevens kunnen ook worden doorgegeven, wanneer een ander bedrijf van plan is ons bedrijf of delen daarvan te kopen en het doorgeven van uw gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een due-dilligence-onderzoek of voor de implementatie van de transactie.

In het kader van de beschreven gegevensverwerkingen door Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG kunnen gegevens worden doorgegeven aan ontvangers in het buitenland. Wanneer het gegevensbeschermingsniveau in een land volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming of de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming niet adequaat wordt bevonden, verzekeren wij met behulp van een overeenkomst (in het bijzonder modelbepalingen inzake gegevensbescherming) dat uw persoonsgegevens te allen tijde adequaat worden beschermd in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Nederlands recht.

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de tijd die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of wanneer de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen of een andere wetgever daarin voorziet in wetten of voorschriften waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen. Indien het doel van de opslag niet langer van toepassing is of indien een door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften geblokkeerd of verwijderd.

Betrokkenen hebben de volgende rechten, waarbij de rechten die door voorschriften van de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming worden verleend aan de betrokkenen daarnaast van toepassing zijn naast de onderstaande rechten in overeenstemming met AVG.

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht, toegekend door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen, om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te krijgen of de hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of met een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

b) Recht op informatie

Elke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht, toegekend door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen, om te allen tijde en kosteloos van de verwerkingsverantwoordelijke informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die met betrekking tot hem of haar zijn opgeslagen, alsmede een kopie daarvan. Bovendien heeft de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name bij ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties
 • indien mogelijk de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
 • het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de hen betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke en het recht op bezwaar tegen de verwerking ervan
 • het bestaan van een recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit
 • als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, lid 1 en 4, AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de reikwijdte en beoogde effecten van dergelijke verwerking voor de betrokkene

De betrokkene heeft ook het recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens zijn overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in verband met de overdracht.

Indien een betrokkene dit recht op informatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of met een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

c) Recht op rectificatie

Elke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht, toegekend door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen, om onverwijld de rectificatie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. Bovendien heeft de betrokkene het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen - ook door middel van een aanvullende verklaring. Indien een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of met een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

d) Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)

Elke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht, toegekend door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen, om van de verwerkingsverantwoordelijke de onmiddellijke verwijdering van de hem of haar betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, wanneer een van de volgende redenen van toepassing is en op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is:

De persoonsgegevens zijn voor dergelijke doeleinden verzameld of op een andere manier verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.

De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter a AVG of artikel 9, lid 2, letter a AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1 AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2 AVG.

De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met art. 8 lid 1 AGV.

Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een persoon persoonsgegevens wil laten verwijderen die bij Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG zijn opgeslagen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of met een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De functionaris voor gegevensbescherming van Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG of een andere medewerker zorgt ervoor dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

Indien de persoonsgegevens door Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG openbaar zijn gemaakt en onze onderneming als verantwoordelijke verplicht is de persoonsgegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17 lid 1 AVG, zal Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG passende maatregelen treffen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om andere verwerkingsverantwoordelijken van de gepubliceerde persoonsgegevens te informeren dat de betrokkene heeft verzocht dat deze andere verwerkingsverantwoordelijken alle links naar deze persoonsgegevens of alle kopieën of replica's van deze persoonsgegevens verwijderen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De functionaris voor gegevensbescherming van Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG of een andere medewerker zal in individuele gevallen de nodige stappen ondernemen.

e) Recht op beperking van verwerking

Elke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht, toegekend door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen, om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan: De betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode die de verantwoordelijke persoon in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.

De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te verwijderen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 lid 1 AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Indien een van de bovenstaande voorwaarden van toepassing is en een betrokkene de beperking wil aanvragen van persoonsgegevens die bij Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG zijn opgeslagen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of met een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De functionaris voor gegevensbescherming van Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG of een andere medewerker zorgt ervoor dat de verwerking wordt beperkt.

f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Elke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht, toegekend door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen, om de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die door de betrokkene aan een verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft ook het recht om deze gegevens zonder belemmering door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter a AVG of artikel 9, lid 2, letter a AVG of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter b AVG en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdracht overeenkomstig artikel 20, lid 1, AVG het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke persoon naar de andere worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is en mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met de door Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG aangewezen functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker.

g) Recht op bezwaar

Elke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht, toegekend door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen, om op grond van artikel 6, lid 1, letter e of f AVG te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens omwille van redenen die voortkomen uit zijn of haar specifieke situatie. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

In geval van bezwaar zal Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die opwegen tegen de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG persoonsgegevens verwerkt met het oog op direct marketing, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op deze marketing. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van de gegevens door Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG voor directe reclame, zal Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om zich op grond van zijn specifieke situatie te verzetten tegen de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens bij Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG of een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij om zijn recht op bezwaar in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij uit te oefenen, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures met technische specificaties.

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen inclusief profilering

Elke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht, toegekend door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen, om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, is gebaseerd en dat voor hem of haar rechtsgevolgen heeft of hem of haar op soortgelijke wijze in aanzienlijke mate treft, tenzij het besluit (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) door het recht van de Unie of het nationale recht waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, is toegestaan en dit recht passende waarborgen biedt ten aanzien van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen, neemt Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon uit naam van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen, zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

Indien de betrokkene rechten wenst uit te oefenen met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

i) Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

Elke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht, toegekend door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen, om zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Indien de betrokkene zijn of haar recht wenst uit te oefenen met betrekking tot het intrekken van een toestemming, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

Art. 6 I punt a AVG dient voor onze onderneming als wettelijke basis voor verwerkingshandelingen waarbij wij toestemming vragen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene een partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het leveren van enige andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I punt b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maakt, bijvoorbeeld om aan fiscale verplichtingen te voldoen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I punt c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 I punt d AVG. Tenslotte kunnen verwerkingen worden gebaseerd op art. 6 I punt f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van onze onderneming of van een derde partij te vrijwaren, tenzij de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene terzijde worden geschoven. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was de wetgever van mening dat een rechtmatig belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een klant van de verantwoordelijke is (overweging 47, zin 2 AVG).

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I punt f AVG, is het in ons legitiem belang om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren in het belang van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is gewoonlijk de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn om een contract uit te voeren of te initiëren.

Gegevens waarvoor geen wettelijke bewaartermijn geldt en die niet noodzakelijk zijn voor het uitvoeren of tot stand brengen van de overeenkomst, worden bewaard zolang dat noodzakelijk is om ons gerechtvaardigde belang te vrijwaren.

Wij willen u erop wijzen dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn dat om een contract af te sluiten een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die we vervolgens moeten verwerken. De betrokkene is dus verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf met hem of haar een contract sluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, kan de betrokkene contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming zal de betrokkene per geval informeren of de verstrekking van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van een contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn als de persoonsgegevens niet zouden worden verstrekt.

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming in individuele gevallen.

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via e-mail of telefonisch op het volgende nummer:

Tel.: +49 (0)2933 836-267
E-mail: dsb@schulte-lagertechnik.de

Katalogbestellung
Gratis catalogus aanvragen

Vul eenvoudig het volgende formulier in en de nieuwe SCHULTE-catalogus komt heel makkelijk bij u thuis.

Hiermee zijn voor u geen kosten gemoeid.

Struin op uw gemak door uw catalogus en keer dan gewoon weer hier terug.

Informatie over onze gegevensverwerkingen vindt u in onze Privacyverklaring.

Gratis catalogus aanvragen